Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - nahlédnutí 24.4.-9.5.2017

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „katastrální úřad“), podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), oznamuje, že

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Malé Výkleky obce Malé Výkleky bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Malé Výkleky, v místnosti k tomu určené, a to ve dnech od 24. 4. 2017 do 9. 5. 2017 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

V souladu s s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce s katastrálním úřadem Vás žádáme:

1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu,

2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“) při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze v pondělí 24. 4. 2017; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho vlastnictví,

3. o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany (židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.

V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout

do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.

Dokument:

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Vyvěšeno: 24. 3. 2017

Datum sejmutí: 9. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět